فرم اطلاعات فعالين رسانه اي
 
فرم اطلالعات فعالان رسانه هاي مجازي و مكتوب
 نام :  *
 نام خانوادگی : *
 نام دانشگاه:
 *
 رشته تحصيلي:
 *
 سال ورود:
 *
 نوع رسانه:
  مجازي     مكتوب
 نوع مالكيت رسانه:
 
 نام مالك حقوقي:
 
 نام رسانه مجازي:
 
 نام رسانه مكتوب:
 
 جهت گيري رسانه اي:
    انقلابي         غير انقلابي             خاكستري
 سمت در رسانه مكتوب:
 *
 شماره همراه:
 *
 شماره تلگرام:
 *
 آدرس پست الكترونيكي:
 


  
منو اصلی